🚨ප්‍රසිද්ධ වෙළෙඳ සන්නාම භාවිතා කරමින් WhatsApp හි සිදුවන වංචා සදහා ඔබත් ගොදුරක් විය හැකිය. 🚨

ප්‍රසිද්ධ වෙළෙඳ සන්නාම භාවිතා කරමින් WhatsApp හි සිදුවන වංචා සදහා ඔබත් ගොදුරක් විය හැකිය.

ඔබ ගොදුරක් බවට පත්වීමට පෙර පහත කරුණු කෙරෙහි ඔබගේ අවදානය යොමුකරන්න.

#cybersafesrilanka #OnlineSafety #srilankacert #whatsappscam #ScamAlert #scam #Alert #SriLanka

Sri Lanka Computer Emergency Readiness Team | Coordination Centre

Copyright © 2023 SRI LANKA CERT | CC