ඔබ සයිබර් ආරක්ෂාව ගැන දැනුවත්ද ?
இணைய பாதுகாப்பு பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா?

ඔබගේ විවිධ අන්තර්ජාල ගිණුම් සඳහා වෙනස් වූ ශක්තිමත් මුරපද යෙදීමෙන් අනවසර ඇතුළුවීම් වඩාත් අපහසු කරන අතර යමෙකු ඔබගේ එක් ගිණුමකට අනවසරයෙන් ඇතුල් වුවහොත් අනෙක් ගිණුම් වලට සිදුවියහැකි හානිය අවම කරයි.

#cybersafesrilanka #passwordsecurity #srilankacert #onlinesafety

Sri Lanka Computer Emergency Readiness Team | Coordination Centre

Copyright © 2023 SRI LANKA CERT | CC