සාමාන්‍ය ආරක්ෂක සිදුවීම්

Fax: +94 11 269 1064

විද්‍යුත් තැපෑල: incidents@cert.gov.lk

සමාජ මාධ්‍ය ආශ්‍රිත ආරක්ෂක සිදුවීම්

විද්‍යුත් තැපෑල: report@cert.gov.lk