ශ්‍රී ලංකා CERT | CC සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානයේ bug bounty වැඩසටහන හසුරුවනු ලබන්නේ bug zero යෙදුම මගිනි. දෝශ නිරාකරණ වැඩසටහන පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර bug zero (https://bugzero.io/) වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.


මෙවැනි දුර්වලතා හඳුන්වා දීමෙන් රටේ සයිබර් අවකාශය ආරක්ෂා කිරීමට ඔබත් හවුල් කරුවකු වන්න.