තොරතුරු ආරක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති විෂයපතය

1. හැඳින්වීම 2. ආයතනික ආරක්ෂාව 3. වත්කම් වර්ගීකරණය සහ පාලනය 4. පුද්ගලීය ආරක්ෂක යටිතල පහසුකම් 5. බාහිර පාර්ශව සඳහා පෞද්ගලිකත්වය සම්බන්ධ ගැටළු 6. භෞතික හා පාරිසරික ආරක්ෂාව 7. දෘඩාංග මිල දී ගැනීම සහ නඩත්තු කිරීම 8. මෘදුකාංග මිල දී ගැනීම, සංවර්ධනය කිරීම හා නඩත්තු කිරීම 9. සන්නිවේදන හා මෙහෙයුම් කළමනාකරණය 10. තාර්කික ප්‍රවේශ පාලනය 11. ව්‍යාපාර අඛණ්ඩ කළමනාකරණය 12. අනුකූලතා මිනුම් 13. තොරතුරු පද්ධතියන්හි යහ භාවිතය 14. අන්තර්ජාල සහ විද්‍යුත් තැපැල් ආරක්ෂාව 15. වෛරස් හා අනිෂ්ට මෘදුකාංග ආරක්ෂණය 16. පෞද්ගලිකත්වය සහ පුරවැසි තොරතුරු ආරක්ෂා කිරීම 17. ප්‍රයෝග කළමනාකරණය 18. තොරතුරු ආරක්ෂණ සිදුවීම් කළමනාකරණය 19. යොමුව, පදමාලාව සහ කෙටි යෙදුම්