තාක්ෂණයේ සංවර්ධනයත් සමග, අප බහුතරයක් දෙනා, එදිනෙදා ජීවිතයේ කාර්යයන් හා ව්‍යාපාරික කාර්යයන් වඩා ගුණාත්මකව ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඩිජිටල් උපාංග සහ අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන්නෙමු. ඉලෙක්ට්‍රොනික මාධ්‍යන් හරහා තොරතුරු නිර්මාණයට, රැස්කිරීමට සහ බෙදාහැරීම සඳහා විශාල පරිමාණ දත්ත සමුදායන් සැකසීමට, ගබඩා කිරීමට සහ හුවමාරුවට මෙම උපාංග සහ තාක්‍ෂණයන් මත යැපීමට අපට සිදුවේ. මේ සමගම මෙම උපාංග සහ තාක්‍ෂණය, විවිධ අපරාධ සහ වංචනික ක්‍රියා සඳහාද උපයෝගී වේ. එමනිසා දත්ත සහ තොරතුරු ආරක්ෂා කර ගැනීම ඉතා තීරණාත්මක අභියෝගයක් බවට පත් වී ඇත. මෙවැනි අවස්ථා වලදී ඩිජිටල් වෝහාරික විද්‍යාව භාවිතයෙන් එම සිදුවීම් වල පසුබිම අනාවරණය කරගත හැකිය.

ශ්‍රී ලංකා CERT | CC ආයතනය 2010 වසරේ සිට ඩිජිටල් වොහාරික සේවාවන් සපයන අතර ඒ සඳහා වඩාත් පළපුරුදු වෝහාරික විශේෂඥයින් ශ්‍රී ලංකා CERT | CC ආයතය සතු වේ. අප ආයතනය ජාත්‍යන්තර වශෙයන් පිළිගත් මෙවලම් සහ ක්‍රියාපටිපාටි භාවිතයෙන් විමර්ශනයන් සිදුකරයි.

දැනට ශ්‍රී ලංකා CERT | CC ආයතනය දෙආකාරයක වෝහාරික විගණන සේවාවන් සපයයි.
ශ්‍රී ලංකා උසාවි නියෝගයක් අනුව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විසින් කරන ලද ඉල්ලීම්
  • ශ්‍රී ලංකා CERT | CC ආයතනය, 2006 අංක 30 දරණ මුල්‍ය උපක්‍රම වංචා පනත මගින් දී ඇති බලතල අනුව ඩිජිටල් වෝහාරික විමර්ශනයන් සිදු කරයි.
  • 2006 අංක 30 දරණ මුල්‍ය උපක්‍රම වංචා පනත මගින් ඩිජිටල් වොහාරික විමර්ශනයන් සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට සහය වීමට විද්වත් මණ්ඩලයක් පත්කිරීම සඳහා විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කිරීමට, අදාළ අමාත්‍ය වරයාට බලය ලබා දී ඇත.
  • 2010 අති විශේෂ ගැසට් අංක 1677/26 යටතේ. , ශ්‍රී ලංකා CERT | CC ආයතනය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍ර වාදී ජනරජයේ ජනපති තුමන් විසින් පත් කරන ලද විද්වත් මඩුල්ලේ එක් සාමාජිකයෙකි.
  • පසුගිය වසර 10 තුල ශ්‍රී ලංකා CERT | CC ආයතනය විසින් ඩිජිටල් වොහාරික විමර්ශනයන් සැලකියයුතු ප්‍රමාණයක් ඉතා සාර්ථකව මෙහෙය වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට සහය වී ඇත.
පුද්ගලික/රාජ්‍ය ආයතන
  • ශ්‍රී ලංකා CERT | CC ආයතනය,පුළුල් පරාසයක් තුල ඩිජිටල් වෝහාරික විමර්ශන මෙහෙයවයි. අප ආයතනයේ ඩිජිටල් වෝහාරික කණ්ඩායම මගින් රාජ්‍ය/ පුද්ගලික යන දේ අංශයේම වෝහාරික විමර්ශනයන් ඉතා පුළුල් සහ සාර්ථක ලෙස හසුරුවා ඇත.

ශ්‍රී ලංකා CERT | CC ආයතනය, දේශීය මෙන්ම විදේශීය වෘත්තිකයන්ටද ඩිජිටල් වොහාරික විද්‍යාව පිලිබඳ තාක්ෂණික පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකා CERT | CC ආයතනය, රාජ්‍ය/ පුද්ගලික යන දේ අංශයේම අවශ්‍යතාවයන්ට ගැලපෙන පරිදි සකසන ලද ඩිජිටල් වෝහාරික පුහුණු ගණනාවක් සංවිධානය කර මෙහෙයවා ඇත.

ශ්‍රී ලංකා CERT | CC ආයතනය මගින් මෙහෙයවා ඇති ඩිජිටල් වෝහාරික පුහුණු වැඩසටහන් සමහරක්;
  • ජාතික පොලිස් ඇකඩමිය සමග ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ නිලධාරීන් සඳහා මෙහෙය වූ ඩිප්ලෝමා වැඩසටහන.
  • ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය සඳහා මෙහෙය වූ ඩිජිටල් වෝහාරික පුහුණු වැඩසටහන
  • භූතානයේ ජාතික CERT ආයතනය සඳහා මෙහෙය වූ ඩිජිටල් වෝහාරික සහ තාක්ෂණික පුහුණු වැඩසටහන
  • APCERT සහ APNIC සංවිධාන සඳහා මෙහෙය වූ ඩිජිටල් වොහාරික පුහුණු වැඩසටහන