ශ්‍රී ලංකා CERT | CC, පර්යේෂණ හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අංශය පිහිටුවන ලද්දේ පහත අරමුණ ඇතිව ය;
 1. ජාතිය සඳහා තොරතුරු සුරක්ෂිතතාව සහ සයිබර් ආරක්ෂාව සම්බන්ධ උපාය මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම සහ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කිරීම.
 2. තොරතුරු සහ සයිබර් ආරක්ෂාව සම්බන්ධ ජාතික මට්ටමේ සමීක්ෂණ පැවැත්වීම.
 3. සයිබර් තර්ජන පිළිබඳ පර්යේෂණ පැවැත්වීම සහ සිදුවිය හැකි තර්ජන පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කිරීම.
 4. තොරතුරු ආරක්ෂාව සහ සයිබර් ආරක්ෂාව සම්බන්ධ විශේෂ ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
ශ්‍රී ලංකා CERT | CC හි පර්යේෂණ හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අංශය විසින් සිදු කරනු ලබන ජාතික මට්ටමේ ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති සමහරක් පහත පරිදි වේ;
 • රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ ප්‍රධාන පාර්ශවකරුවන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ජාතික තොරතුරු හා සයිබර් ආරක්ෂණ උපාය මාර්ග සැකසීම.
 • රජයේ ආයතන සඳහා තොරතුරු ආරක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති සැකසීම
 • ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු සහ සයිබර් ආරක්ෂණය තක්සේරු කිරීම සඳහා රටපුරා සමීක්ෂණ දියත් කිරීම.
 • ශ්‍රී ලංකාවේ සයිබර් අවකාශයට බලපාන අවදානම් සහ තර්ජන හඳුනාගෙන ඒ සඳහා පර්යේෂණ සිදු කර ශ්‍රී ලංකා CERT | CC හි ග්‍රාහකයින්ට අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කිරීම.
 • තොරතුරු ආරක්ෂාව සහ සයිබර් ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික හා ජාත්‍යන්තර සමීක්ෂණ පැවැත්වීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු සැපයීමේ කේන්ද්‍රස්ථානය ලෙස කටයුතු කිරීම.
ඉදිරි වර්ෂවලදී ශ්‍රී ලංකා CERT | CC විසින් සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ව්‍යාපෘති;
 • ප්‍රධාන පාර්ශවකරුවන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ජාතික තොරතුරු හා සයිබර් ආරක්ෂණ උපාය මාර්ග ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • සයිබර් ආරක්ෂණ වෘත්තිකයන්ගේ සැපයුම සහ ඉල්ලුම අතර ඇති පරතරය පියවා ගනිමින් ප්‍රතිපත්ති හා උපාය මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම උදෙසා ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු සහ සයිබර් ආරක්ෂක වෘත්තිකයන්ගේ සැපයුම සහ ඉල්ලුම තක්සේරු කිරීමට සමීක්ෂණයක් දියත් කිරීම.
 • ජාතියට අත්‍යවශ්‍ය සහ ඉතා වැදගත් සේවාවන් සපයන ආයතන වල තොරතුරු ආරක්ෂණ සූදානම තක්සේරු කිරීම සහ ආයතන වල තොරතුරු යටිතල පහසුකම් හි ශක්තිමත් භාවය, සයිබර් ආරක්ෂණ තර්ජනයන්ට මුහුණ දීමට ප්‍රමාණවත් දැයි යන්න තහවුරු කිරීම සඳහා සමීක්ෂණයක් දියත් කිරීම.
 • සයිබර් ආරක්ෂාව පිළිබඳ රාජ්‍ය අංශයේ නිලධාරීන්ගේ දැනුවත්භාවය, අවබෝධය නීර්ණය කිරීම සහ දැනුවත්භාවය වැඩි කිරීම සඳහා උපාය මාර්ග සකස් කිරීම සඳහා වූ පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතියක් දියත් කිරීම.
 • සයිබර් ආරක්ෂාව පිළිබඳ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ගේ දැනුවත්භාවය තක්සේරු කිරීම, සහ මෙම සොයාගැනීම් මත පදනම්ව දැනුවත්භාවය වැඩි කිරීම සඳහා උපාය මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වූ ජාතික සමීක්ෂණයක් දියත් කිරීම.
 • පුරවැසියන්ගෙන් යොමුවන, සයිබර් ආරක්ෂාව සම්බන්ධ විමසීම් වලට ඵලදායී ලෙස ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා කෘතිම බුද්ධි (AI) මූලධර්ම මත පදනම් වූ Chatbot එකක් සංවර්ධනය කිරීම.