සංවර්ධනය සඳහා සයිබර් අවකාශය (Cyber4Dev)

Cyber Resilience for Development හෝ Cyber4Dev යනු යුරෝපා සංගම් අරමුදල් සපයන ව්‍යාපෘතියක් වන අතර එමගින් ආසියාවේ සහ අප්‍රිකාවේ විවිධ රටවලට මාස 42 ක කාලයක් සඳහා අරමුදල් සපයනු ලැබේ. ලොව පුරා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ව්‍යවසායකයන් ආරක්ෂා කිරීමේ අරමුණින් සයිබර් ප්‍රහාරයන්ට සාර්ථකව මුහුණ දීමේ හැකියාව සහ සයිබර් ආරක්ෂාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන අරමුණ වේ. ව්‍යාපෘතිය ගැන වැඩි විස්තර දැනගැනීම සඳහා ජාතික ව්‍යාපෘති වෙත පිවිසෙන්න. link.

img