ප්‍රධාන සන්ධිස්ථාන

පෙබරවාරි 2020

ජාතික සහතිකකරණ අධිකාරියේ මූල සහතික අධිකාරිය ( https://nca.gov.lk/ ) යනු ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළම මට්ටමේ සහතික කිරීමේ අධිකාරියයි. ජාතික සහතික කිරීමේ අධිකාරිය (NCA) යනු ඩිජිටල් සහතික කරණ සේවා සපයන්නන්ට (CSPs) ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක වීමට පහසුකම් සැලසීම සඳහා වන සමස්ත පාලනය මෙන්ම සම්මත සැකසුම් ආයතනයයි.

ජූලි 2018

ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ජාතික තොරතුරු හා සයිබර් ආරක්ෂණ මුල්යෝපාය දියත් කිරීම ශ්‍රී ලංකා CERT | CC ආයතන ඉතිහාසයේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් වන අතර මෙය පස් අවුරුදු සැලැස්මක් ලෙස (2019-2023) දැනට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

ජනවාරි 2018

විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය යටතේ සෘජුවම ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා CERT | CC, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ නියෝජිතායතනයෙන් වෙන්ව (ICTA) මෙහෙයුම් ස්වාධීනත්වය ලබා ගන්නා ලදි.

ජුනි 2016

අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත්‍රයේ සයිබර් ආරක්‍ෂාව හා සම්බන්ද සිදුවීම්වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට සහ පාසල්වල තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ගුරුවරුන් සඳහා දැනුම් වර්ධන ක්‍රියාකාරකම් පැවැත්වීම සදහා අධ්‍යාපන අංශය මුලික කරගත් පරිගණක ආරක්‍ෂණ සිදුවීම් ප්‍රතිචාර කණ්ඩායම (EduCSIRT) පිහිටුවන ලදී.

සැප්තැම්බර් 2015

ශ්‍රී ලංකාව, යුරෝපා කවුන්සිලයේ සයිබර් අපරාධ පිළිබඳ සම්මුතියේ (2001 ETS 185) හවුල්කරුවකු බවට පත්විය. මෙය ඓතිහාසික ප්‍රතිපත්තිමය ජයග්‍රහණයක් වූ අතර, ලංකාව දකුණු ආසියාවේ (ජපානයෙන් පසු ආසියාවේ 2 වන රට) සම්මුතියට එකඟ වූ පළමු රට බවට පත්විය.

ජුනි 2014

ශ්‍රී ලංකාවේ මහ බැංකුව සහ ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ සංගමය සමඟ එක්ව මූල්‍ය අංශයේ පරිගණක ආරක්ෂණ සිදුවීම් ප්‍රතිචාර කණ්ඩායම (FinCSIRT) සාර්ථකව පිහිටුවන ලද අතර, ශ්‍රී ලංකාවෙි බැංකු හා මූල්‍ය ආයතනවලට බලපාන පරිගණක ආරක්ෂණ සිදුවීම් පිළිබද, සමාලෝචනය කිරීම, සැකසීම සහ ඒවාට ප්‍රතිචාර දැක්වීම ඔවුන්ගේ ප්‍රදාන කාර්ය වේ. මෙම ආයතනය හරහා නොවිසදෙන ගැටළු සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා CERT ආයතනය අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලැබේ.

ජූලි 2011

ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ අංශ පදනම් කරගත් CSIRT ආංශික පිහිටුවීමත් සමග, ගෝලීය CERT සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථාන ලැයිස්තුගත කිරීමට ඇතුලත්වීම සදහා අනුමැතිය ලබා, ශ්‍රී ලංකා CERT ආයතනය, CERT සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානයක් (Sri Lanka CERT | CC) බවට පරිවර්තනය කරන ලදි.

ජුනි 2009

පරිගණක ආරක්ෂක සිදුවීම් හසුරුවීම සහ සිදුවීම් වැළැක්වීමේ වැඩසටහන් ප්‍රවර්ධනය කරන විශ්වාසදායක පරිගණක සිද්ධි ප්‍රතිචාර කණ්ඩායම්වල ජාත්‍යන්තර ආයතනයක් වන සිදුවීම් ප්‍රතිචාර සහ ආරක්ෂක කණ්ඩායම් (Forum of Incident Response and Security Team) (https://www.first.org/ ) හි සාමාජිකත්වය ලබා ගෙන ඇත.

මාර්තු 2008

පරිගණක ආරක්ෂාව සම්බන්ද දැනුවත්භාවය හා නිපුණතාවය වැඩි දියුණු කිරීම සහ ප්‍රධාන තලයේ තොරතුරු ආරක්ෂක සිදුවීම් පිළිබද කටයුතු කිරීමේ ආසියානු කලාපයේ පරිගණක ආරක්ෂණ විශේෂඥයින් ගෙන් සමන්විත වන ආසියා පැසිෆික් පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර කණ්ඩායමේ සාමාජිකත්වය ලබා ගෙන ඇත. (https://www.apcert.org/ )

ජූලි 2006

ශ්‍රී ලංකා CERT ආයතනය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ (ICTA) අනුබද්ධිත ආයතනයක් ලෙස ස්ථාපිත කරන ලදී.

Testimonials