ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදය | සම්බන්ධිකරණ මධ්‍යස්ථානය (Sri Lanka CERT | CC) 2006 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික CERT ආයතනය ලෙස ස්ථාපිත කරන ලදී. CERT ආයතනය පිහිටුවීමට ප්‍රධාන හේතුව වූයේ ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම් සිඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වීමත් සමග සයිබර් ආරක්ෂණ සිදුවීම් මගින් ඇතිවිය හැකි අවදානම අවම කිරීමයි. මෙය සම්පුර්ණයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා රජයට අයත් පෞද්ගලික සීමිත වගකීම් සමාගමක් ලෙස ලියාපදිංචි වී ඇති අතර වර්තමානයේ තාක්ෂණ අමාත්‍යංශය යටතේ යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ.

සයිබර් ආරක්ෂණ සිදුවීම් වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමත්, සයිබර් තර්ජනයන්ට එරෙහි පූර්ව ආරක්ෂක පියවරයන් ශක්තිමත් කිරීම මගින් අපගේ සේවාලාභීන් ආරක්ෂා කිරීම ශ්‍රී ලංකා CERT | CC ආයතනයේ මුලික වගකීමයි.

දැක්ම

“සයිබර් ආරක්ෂණ සිදුවීම් වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමත්, සයිබර් තර්ජනයන්ට එරෙහි පූර්ව ආරක්ෂක පියවරයන් ශක්තිමත් කිරීම මගින් අපගේ සේවාලාභීන් ආරක්ෂා කිරීම ශ්‍රී ලංකා CERT | CC ආයතනයේ මුලික වගකීමයි.”

මෙහෙවර

තොරතුරු ආරක්ෂාව සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති එකම සහ විශ්වාසදායකම ආයතනය බවට පත්වීම.

ඇති විය හැකි සයිබර් තර්ජන සහ ආරක්ෂක දුර්වලතාවයන් පිළිබඳව යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබාදීම මගින් සහ පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සේවා පවරා ගැනීම මගින් පෞද්ගලික සහ රාජ්‍ය අංශ වල ආයතනයන්හි මෙන්ම මහජනතාව අතර තොරතුරු තාක්ෂණ පරිශීලකයන් ආරක්ෂා කර ගැනීම.

ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ ආරක්ෂණ ගැටළු පිළිබඳව විශ්වසනීය සහ බලයලත් මුලාශ්‍රය ලෙස කටයුතු කිරීම.

තොරතුරු ආරක්ෂණය පිලිබඳ දැනුම සහ අත්දැකීම් හුවමාරු කර ගැනීමට, ලෝකය පුරා ඇති අනෙකුත් CERT සහ CSIRT සම්බන්ද වීම.